E-poest ostetud kaupadele pretensiooni esitamine ja tagastamine

Pretensiooni esitamis õigus

 Expert Eesti OÜ poolt müüdavatele toodetele kehtib VÕS $-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg. See kehtib tarbijale kui füüsilisele isikule, kes ei kasuta seadmeid iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisel. Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima kauba kliendile väljastamise kuupäevast. Kuupäev peab olema fikseeritud saatedokumendil või garantiikaardil. Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Puuduse avastamisel peab tarbija kasutusele võtma mõistlikud abinõud kauba säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega kaupa, kui kauba kasutamine halvendab veelgi kauba seisukorda.

Meilt ostetud toodete puhul on pretensiooni esitamise aeg 24 kuud alates ostukuupäevast.

Pretensiooni esitamise aja jooksul on ostjal õigus toote tasuta remondile kaupluse poolt. Kui toodet ei ole võimalik remontida, siis see vahetatakse ja vastava otsuse teeb volitatud töökoda.

Pretensiooni esitamise õigus kehtib eeldusel, et toodet on kasutatud üksnes selleks ettenähtud tingimustes ja vaid koduses majapidamises. Kui viga on tekkinud tootja süül kaetakse kõik materjali- ja tootmisvead nii töö kui ka varuosade maksumus. Hüvitamisele ei kuulu vead, mille on põhjustanud välistingimused (äike, voolupinge kõikumine, niiskus, vesi, loomulik kulumine jms) ega käsitsemisvead.

Pretensiooni esitamise õigus kehtib üksnes originaal ostudokumendi esitamisel.

Pretensiooni alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, häälestamine, hooldus, puhastus ega selliste vigade kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisjuhiste mitte täitmine.

Pretensiooni esitamise aeg katkeb ning tasuta remonditeenused kaotavad kehtivuse juhul, kui:

- toodet kauplusesse remonti tuues ei esitata toote ostudokumenti või kui sellel olevaid andmeid on muudetud/kustutatud

- toote seeria- ja mudelinumber on muudetud, eemaldatud või mitteloetav

- toote konstruktsiooni või tehase konfiguratsiooni on omavoliliselt muudetud, vaatamata sellele, kui suures ulatuses või kui kvalifitseeritult seda on tehtud või kui toodet on remontitud  volitamata isikute poolt

- toote viga on tekkinud omaniku süül ebaõige ekspluateerimise tulemusena, kasutusjuhendi mittejälgimisel või kui defektid tekkisid toote mittehoolikal hoidmisel, hooldamisel või ülekoormamisel

- Müügigarantii ei laiene diskettidele, CD/DVD plaatidele, pakendile, dokumentatsioonile, kulumaterjalidele, litsentsidele, tarkvarale ja paigaldusmeediale

Pretensiooni esitamise õigus ei laiene kahjudele, mis on tekkinud transpordil peale toote üleandmist ostjale, toote ebaõigest kasutamisest, tarkvara ebaõigest paigaldamisest või toote kasutamisel selleks mitte-ettenähtud eesmärgil. Samuti ei kuulu pretensiooni alla toote regulaarsest kasutamisest tulenevate detailide normaalne kulumine ega toote sihtotstarbelise kasutamise seisukohast ebaolulised vead (kriimustused jms.)

Juhul, kui ekspertiisi käigus selgub, et toode on kahjustunud ostja/ toote omaniku süül ebaõige ekspluateerimise tulemusena, kuuluvad ekspertiisi läbiviimise kulud ostja/toote omaniku poolt katmisele

Kui pretensiooni esitamise objekt asendatakse täielikult uuega, antakse tootele sama kestusega uus pretensiooni esitamise aeg.

Pretensiooni esitamise õigus kehtib Eesti Vabariigis kõikidele Expert kaupluste poolt müüdud toodetele.

Lisaks pretensiooni esitamise õigusest tulenevatele õigustele on ostjal ka kõik muud EV seadusandlusest tulenevad õigused.

Tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevate vaidluste lahendamine, mida pooled ei suutnud lahendada kokkuleppe teel ja kui vaidlusalase kauba või teenuse väärtus on 20 või enam eurot, on Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses. Riiklik Tarbijakaitseamet asub aadressil: Pronksi tn 12, Tallinn 10117, e-post info@tarbijakaitseamet.ee, või telefon 6201 707

Expert Eesti OÜ ei vastuta remonti toodud seadmel oleva info säilimise eest, samuti kui garantiiremondi käigus kahjustatakse või vigastatakse arvutis olevaid andmeid või tarkvara,  samuti toote defektide kõrvaldamata jätmise eest juhul, kui defekt ei ilmnenud garantiiremondi käigus ning selle esinemist toote garantiiremonti toomisel ei ole registreeritud.

Seetõttu on oluline, et tarbija teeb enne seadme remonti toomist kõikidest andmetest teisele andmekandjale varukoopia.

Teatud toodetel võib olla tootjapoolne lisagarantii.

Hooldus- ja remonttööde teostamise aluseks on tootega ostmisel kaasas olnud  arve ja / või tootega kaasas olnud tootjapoolne täidetud andmetega garantiitalong. Toote hooldusse või parandusse viimisel peab toode olema puhas.
Pretensioone saab esitada ainult nende toodete kohta, mida on kasutatud vastavalt nende kasutusjuhendile kodustes tingimustes.

14 päevane tagastusõigus

Kui e-poest ostetud kaup on defektne või ei vasta ootustele on Teil õigus see ümber vahetada või tagastada 14 päeva jooksul, kui tootekirjelduses pole mainitud teisiti. Tagastatavad kaubad peavad olema kasutamata, originaalpakendis (võib olla avamistunnustega, aga mitte rikutud) ja esialgses komplektsuses (sisaldama kõiki tootepakendis olevaid esemeid).

Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Teil tagastada kogu komplekt (ehk siis kõik tooted).

Raha tagastatakse ostja kontole hiljemalt 14 päeva jooksul alates kauba tagastuse hetkest.

Kaubad millele ei kehti tavapärane kaupade tagastuse kord on:

 - tarkvara, andmekandjad, mängud konsoolidele

 - kehahooldus- ja hügieenitooted

 - kõrvaklapid, kui nende pakend on avatud

 -  Experti kinkekaardid

Taganemiseks tuleb täita taganemisavaldus. Selleks saatke palun e-kiri meie klienditeenindusele, kus on ära toodud järgmine info: tagastatav toode, originaalarve number ning tarbija arveldusarve kuhu raha tagasi kanda.

Tagastamisega seotud transpordikulud kannab klient.

Lepingust taganemise avalduse vormi saab alla laadida SIIT


Hoolduskeskuste info leiate vajutades sellel lingil

Käsitlustasu

 Hoolduskeskusel on õigus esitada arve toote käsitlemise eest, juhul kui toode ei vasta pretensiooni esitamis tingimustele, osutub töötavaks või klient loobub tasulisest remondist. Käsitlustasu on sõltuvalt tootest vahemikus 10-60 €.

 Täpsemate küsimuste korral võta ühendust meie e-poe klienditeenindusega telefonil  650 8783, e-postiga aadressil e-pood@expert.ee või ülaltoodud hoolduskeskuste kontaktidel